Supervisory Board
Joseph Bakaleynik
 HBS 1992, Chairman
Nabi Abdullaev
HKS 2004
Alexander Lupachev
HBS 2004
Vladimir Stolyarenko
HLS 2002, HBS AMP 2016
Sergey Arkhipov
HKS, MPA 2010
Alexander Nadmitov
LL.M. 2004
Mikhail Pryadilnikov
PhD 2009